Balkon ve konsollarda Isı Yalıtım

1. BALKON VE KONSOL ÇIKMALARDA ISI YALITIMI

• Katlar arası döşeme betonu alınları, balkon ve konsol çıkmalar, betonarme

döşemelerin kenar bitişlerindeki kirişler, dış hava ile temas eden duvar birleşimleri ve

özellikle balkonlar çözülmesi en zor ısı yalıtım detaylarını oluşturur. Eğer sandviç

duvar yalıtımı yapılıyorsa ısı yalıtımı, döşeme alınları ve kirişlerin dışından sürekli

olarak devam etmelidir. Geniş kirişler duvar içine doğru değil, bina içine doğru çıkıntı

yapmalıdır. Böylece sandviç duvar içinde bulunan ısı yalıtımı kiriş altında kesilmeden

tüm cephe boyunca devam edecektir.

• İçten ısı yalıtımı yerine dıştan yalıtım tercih edilmelidir. Böylece ısı yalıtımı

sürekliliği sağlanacaktır. Eğer döşeme betonu, balkon döşemesi olarak devam

ediyorsa, balkon döşemesine kadar dıştan getirilen ısı yalıtımı, balkon döşemesi

altına en az 60 cm. döndürülmelidir. Duvarlarda içten ısı yalıtımı yapılıyorsa, döşeme

alınları, kiriş vb. yapı elemanları mutlaka dışarıdan ısı yalıtımı yapılarak ısı köprüleri

engellenmelidir.

• Kapalı çıkmalarda dış duvar ve döşeme yalıtımı sürekli olmalıdır. Dıştan duvar

yalıtımı yapılıyorsa, ısı yalıtımı kiriş ve döşeme altına döndürülerek süreklilik

sağlanmalıdır. İçten duvar yalıtımı yapılıyorsa, döşemede de içten yalıtım yapılarak,

ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır.

• Ara kat döşeme betonu ve balkonlarda, tavan ve duvar birleşimlerinde, içten buhar

kesici kullanılarak, nemli havanın soğuk yüzeylere ulaşması ve böylece oluşabilecek

yoğuşma ve küflenme önlenmelidir.

• Zemin etüdü ve zemindeki su durumu (zemin rutubeti, basınç yapmayan sızma su

ve basınçlı su) incelendikten sonra kullanılacak ısı ve su yalıtım malzemelerinin

seçimi ve dizilişi yapılmalıdır.


2.) Yalıtımın Kalınlığı

Isı Yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı TS 825 standardına göre

hesaplanacaktır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda

verilmektedir.

a.) Uygulama yapılacak detaydaki yapı bileşenleri içten dışa doğru hesaba

girilecektir.

b.) Döşeme detayında yer alan malzemelere ilişkin ısı iletkenlik değeri (λ)TS 825

standardının EK E bölümünden alınacaktır.

c.) Malzemelere ilişkin kalınlık bilgisi hesaplamaya metre (m) cinsinden dâhil

edilecektir.

d.) Detayın ısı iletkenlik değeri(R) detayda kullanılan her bir malzeme için

kalınlığın ısıl iletkenlik değerine bölünmesi ile bulunacak ve detaydaki tüm R

değerleri toplanacaktır.

e.) Detayın toplam ısıl direnç değeri (R) tersi alınarak ısı geçirgenlik katsayısı (U)

değeri hesaplanacaktır. U=1/R toplam

f.) Yüzeysel ısı iletim dirençleri hazırlanan formlarda